Biz Kimiz?

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı altında “Su Yönetim ve Arıtım Teknolojileri”, “Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri”, “Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği”, “Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri”, “Kutup Bilimleri”, “Kutup Lojistiği” ve “Yer Bilimleri” araştırma grupları bulunmakta olup ilgili gruplarda aşağıdaki çalışmalar yapılmaktadır;

Döngüsel Ekonomi ve Kaynak Verimliliği Araştırma Grubu olarak; tüketilen ham kaynakların sayısını/miktarını azaltan ve ekosistemi koruyan stratejiler geliştirmek, kaynak ve ürün kullanımını optimize etmek, ürün/prosesler için çevresel etki analizleri ile atık oluşumunun azaltılmasını sağlamak, oluşan atıksu/atıkların geri kazanımı ile ilgili süreçler geliştirmek, temiz üretim etütleri ile tesislerin mevcut durumunu tespit etmek ve iyileştirme olanaklarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmaktayız.

Su Yönetim ve Arıtım Teknolojileri Araştırma Grubu olarak; su kaynakları ve havza yönetimi, atıksuların arıtımı ve geri kazanımı, çevresel kirleticilerin ölçümü ve giderimi ile tehlikeli atıkların analizleri ve risklerin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmaktayız.

Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Araştırma Grubu olarak; denizlerimizde biyoçeşitliliğin azalması, yabancı/istilacı türlerin gözlemlenmesi, ötrofikasyon ve sonucunda deniz suyunda oksijen seviyelerinin azalmasına bağlı olarak balık ölümleri, aşırı alg çoğalmaları ve müsilaj gibi oluşumlar, ekolojik dengeyi bozan etmenlerin araştırılması; bu etmenlerin balıkçılık, turizm, deniz ulaşımı/taşımacılığı gibi faaliyetlere olan etkisi konusunda araştırmalar yapmaktayız. Deniz alanlarında deniz suyu ve sediment kalitesi izleme çalışmaları ve belediyelere ait kentsel atıksu arıtma tesislerinin denize olan etkilerinin belirlenmesi, çözüm önerilerinin getirilmesi kapsamında AR-GE çalışmaları yapmaktayız.

Hava Kalitesi ve Çevresel Gürültü Teknolojileri Araştırma Grubu olarak;  çevresel gürültü yönetimi, hava kalitesi yönetimi ve iklim değişikliğine uyum, strateji ve politikalar konularında çalışmalar yürütmekteyiz. Akustik Tasarım ve Modelleme, Hava Kirliliği Ölçüm ve Analizleri ile Koku Analiz Laboratuvarları altyapısıyla hizmet vermekteyiz.

Yer Bilimleri Araştırma Grubu olarak, ülkemizin deprem tehlikesi yüksek olan yerleşim alanlarında  deprem zararlarının azaltılması, kentsel dönüşüm ve şehir planlamasına yönelik zemin sınıflaması ve sismik tehlike ve risk değerlendirmesi, yıkıcı depremler sonrası artçı deprem etkinliğinin izlenmesi, nükleer güç santrali, büyük ölçekli askeri tesisler, barajlar, vb. yapıların inşaası öncesi gerekli yerbilimsel altlıkların hazırlanması, arkeolojik sahaların, kömür sahalarının ve jeotermal sahaların jeofizik yöntemlerle yeraltı görüntülenmesi gibi yer bilimleri konularında katma değeri yüksek ve kamu faydası amaçlayan Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmekte, ülkemizde yer bilimleri problemlerine çözümler üretmekteyiz.

Bunların yanı sıra, Yer Bilimleri Araştırma Grubu bünyesindeki ülkemizin ilk ve tek Hızlandırılmış Kütle Spektrometresi (AMS) Laboratuvarı altyapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile kültürel mirasımızın tarihlendirilmesi, köken tayini, tarihsel depremlerin çözümlenmesi, coğrafya, çevre ve sürdürülebilirlik, biyomedikal, ilaç araştırmaları, adli tıp, nükleer bilimler, biyoyakıt ve biyomalzeme konularında ihtiyaç duyulan hassas Karbon-14 analizlerini dünya standartlarında son teknoloji ile gerçekleştirmekteyiz.

Tüm çalışma alanlarımızda ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile de paydaşlarımız için teknolojik çözümler üretmekte ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Kutup Bilimleri ve Kutup Lojistiği Araştırma Grupları olarak;

Ülkemizin Kutup bölgeleri ile olan ilintisi 16. yüzyılda Piri Reisin dünya haritasında Antarktika’ya en yakın Güney Amerika kıyılarının çizimi ile başlamıştır. Tarihsel süreç içinde bilimsel çalışmalar diğer ülke bayrakları altında ve/veya diğer ülkeler ile ortak seferlerle aktif olarak devam etmiştir.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destek ve finansörlüğünde, İTÜ PolReC koordinasyonunda 2017, 2018 ve 2019 yıllarında Antarktika kıtasına ulusal bilimsel seferler düzenlenmiştir. 

2019 yılında TÜBİTAK MAM bünyesinde Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) kurulmuş olup kutup çalışmaları TÜBİTAK MAM KARE çatısı altında devam etmektedir.

KARE, kutup bölgelerinde uygulanabilecek Ar-Ge ve bilimsel araştırmaları desteklemek, Ulusal Kutup Seferlerini gerçekleştirmek, ülkemize ait kutup kampları ve üs(leri) işletmek, lojistiği planlamak ve koordine etmek, kurumlar arası iletişimi sağlamak, uluslararası ikili iş birliklerini sürdürmek, ulusal kutup stratejisini paydaşlara açarak geliştirmek ve yürütmek, ulusal çapta kutup bölgeleri farkındalığı oluşturmak, kutup bölgeleri özelinde ulusal ve uluslararası bilim diplomasisini sağlamak ve uluslararası arenalarda ülkemizi temsil ederek rekabet ve bilimsel gücünü arttırmak hedefindedir.

-A +A