Laboratuvarlarımız Tarafından Verilen Endüstriyel Hizmetler

-A +A

Numune Kabul Şartları

Laboratuvarlarımız TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre uluslararası akreditasyon belgesine sahiptir.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇEVRE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ’ ni almıştır.

NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Su ve atıksu numuneleri en az 1litre, en fazla 10 litre olarak temiz (kullanılmamış) plastik bidon, cam kavanoza alınmalıdır.
 • Mümkün ise, kabın ağzı kapak ile numune arasında hava kalmayacak şekilde kapatılmalıdır. Ulaşım sırasında çalkalanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 • Yağ ve gres analizi yapılacak numuneler,1litrelik cam kavanoz ile, herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru ve toprak numuneleri 1kg temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza alınmalıdır.
 • Arıtma çamuru numuneleri filtre presten geçirilmiş kek kıvamında olmalıdır.
 • Bakteriyolojik analizler toplam koliform ve fekal koliform analizi için numune alma noktası (musluk, boru ucu) alkol ile steril  hale getirilmelidir. Numuneler, steril kaba, kabın altından tutularak, su 10-15 dakika akıtıldıktan sonra direkt olarak alınmalıdır ve 6 saat içerisinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
 • Atık yağ numuneleri bulundukları kabın içinden en az 5 değişik noktadan (farklı derinlik) kompozit olarak cam veya plastik kaba en az 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.
 • Steril kaba alınmadan gönderilen bakteriyolojik analiz numuneleri kabul edilmez.
 • İçme suyu ambalajları hariç, daha önce başka bir amaçla kullanılmış yıpranmış ambalajlara, gıda ambalajlarına, meşrubat şişelerine alınmış temiz su ve atıksu numuneleri kabul edilmez.

Numune Alma: Yetkili kuruluşlardan (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendirdiği kuruluşlardan) deşarj izni almak üzere yapılan analizlerde numunelerin yönetmelik gereği Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü personeli veya Çevre İl Müdürlüğü elemanları tarafından alınması gerekmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Su ve Atıksu Laboratuvarı sorumluları ile irtibata geçerek alınacak numunenin özelliğine göre numune alma esasları hakkında bilgi alınması gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 analizlerine yönelik yapılacak başvurularda web sayfamızda yer alan “TÜBİTAM MAM Başvuru Dilekçesi” ile birlikte “Atık Yönetimi Yönetmeliği (AYY) EK-3 Analizleri Başvurusu İçin Numune Bilgi Formu” nun da doldurulup tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Karar Kuralı: Karar Kuralı, belirlenmiş bir gerekliliğe uygunluğu belirtirken ölçüm belirsizliğinin nasıl hesaba katılacağını açıklayan kuraldır. Yasal otorite, kanunlar yada müşterinin aksi talebi olmadığı sürece laboratuvarımız tarafından uygunluk değerlendirme kararlarında, ölçüm belirsizliği ve güven düzeyini göz önünde bulundurmaksızın analiz sonucunun belirtilmiş sınırlar içinde olup olmadığına dayanarak uygunluk veya aykırılık kararı verilir.

Uygunluk değerlendirmesi aşamasında, analiz sonuçlarının ölçüm belirsizliği ve güven düzeyi dikkate alınarak değerlendirilmesini talep ediyorsanız ilgili laboratuvar ile  iletişime geçiniz.

Bilgi İçin E-posta:

E-posta: cevre.analiz@tubitak.gov.tr   
Tel        : 0262 677 21 91

   

Su ve Atıksu Laboratuvarı

NUMUNE ALINMASI                                                                                                                                 

Ç1

Anlık numune*

380 TL

Ç2

İki saatlik numune*

480 TL

Ç3

Yirmi dört saatlik numune

660 TL

Ç429

Numune alma taban fiyat/işletme

725 TL

NUMUNE HAZIRLAMA

Ç4

Ekstraksiyon * (TS EN 12457 - 4) (Katı atık numunelerinde eluate hazırlama)

500 TL

Ç5

Metal numuneleri için ön işlem (numune başına) (Yaş yakma yöntemi)

250 TL

Ç6

Katı numuneler için kırma, öğütme, eleme (numune başına)

70 TL

Ç7

Metal numuneleri için ön işlem * (Mikrodalga fırın parçalama) (SM- 3030)

250 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç8

İletkenlik* (2510 B)

80 TL

Ç9

Bulanıklık* (Nefelometrik Metod) (SM 2130 B)

80 TL

Ç10

Koku, tat, tortu

80 TL

Ç12

Toplam katı * (SM- 2540 B)

145 TL

Ç13

Askıda katı madde* (SM 2540 D Gravimetrik)

145 TL

Ç14

Uçucu askıda katı madde (SM- 2540 B Gravimetrik)

145 TL

Ç15

Çözünmüş madde * (SM- 2540 C Gravimetrik)

145 TL

Ç16

Çökebilen madde (SM- 2540 F Hacimsel)

70 TL

Ç170

Kızdırma Kaybı* (Yanma) (TS EN 12879)                                                                                    

145 TL

Ç390

Katı örneklerde Nem / Kuru madde (%) TS 9546 EN 12880

145 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç17

pH* (SM 4500- H+ B elektrometrik)

80 TL

Ç18

Çözünmüş oksijen (SM- 4500- O H Optik Prob Metodu)

80 TL

Ç19

Renk* (SM-2120 C Spektrofotometrik)

180 TL

Ç20

Alkalinite (SM-2320 B Titrasyon)

180 TL

Ç22

Toplam sertlik (SM- 2340 C EDTA Titrimetrik)

90 TL

Ç23

Serbest/Toplam klor* (SM- 4500-Cl F DPD Titrimetrik)

180 TL

Ç25

Sülfür* (SM- 4500-S= F İyodometrik)

180 TL

Ç27

Sülfit* (SM- 4500 SO3= B İyodometrik)

180 TL

Ç28

Toplam kjeldahl azotu * (SM 4500- NorgB)

350 TL

Ç28-1

Toplam organik azot * (SM-4500- NorgB+4500 NH3 B,C)

350 TL

Ç29

Amonyum azotu* (SM 4500 NH3 B, C distilasyon+ titrimetrik)          

350 TL

Ç32

Toplam azot (SM-4500- Norg. B+SM-4110 B İyon Krom)

470 TL

Ç33

Toplam fosfor * (kalay klorür metodu ile) (SM 4500 P B, 4500 P, D- NorgB )

210 TL

Ç36

Fenol * (direk fotometrik metod ile) (SM 553B, 5530 D)

400 TL

Ç37

Bor (SM- 4500 C Karmin)

180 TL

Ç38

Deterjan* (SM- 5540 B, C Anyonik Yüzey Aktif Maddeler (MBAS))

300 TL

Ç39

Yağ ve gres (kısmi gravimetrik)*  (ASTM D 7066 – 04)

450 TL

Ç41

Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ5) (SM- 5210 B 5 Günlük)

290 TL

Ç42

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ)* (SM  5220B açık refluks)

350 TL

Ç43

Kimyasal oksijen ihtiyacı (tuzlu suda)

350 TL

Ç44

Sodyum absorbans oranı* (4 element; Na, Ca,Mg, K EPA 6020 B)

550 TL

Ç45

Permanganat indeksi (TS 6288, EN ISO 8467)

140 TL

Ç46

Serbest karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

180 TL

Ç47

Toplam karbondioksit (SM-4500 –CO2 D Alkaliniteden hes.)

180 TL

Ç343

Krom+6 (SM-3500-CrB.kolorimetrik)

180 TL

       
 

SUDA ALETLİ ANALİZLER

Ç40

Hidrokarbonlar * (FTIR spektrometresi) (ASTM D 7066-04)

550 TL

Ç50

Toplam organik karbon (TOK)* (SM 5310 B)

200 TL

Ç52

UV spektrofotometre ile hazır kit testleri

(parametre başına; S2-, SO42-, P, NO3-, B, Cr6+, Cl-, CN-, NO2-, KOI, F-, Fenol)

180 TL

Ç53

Metal analizleri (parametre başına)                                

ICP-MS* (EPA Method 6020 B), ICP - OES (EN ISO 11885)

180 TL

Ç55

AFS (Atomik Floresans Spektrometri) ile Cıva* Tayini (TS EN ISO 17852)

Katı ve sıvılarda doğrudan civa analizi * (EPA 7473)               

180 TL

Ç57

İyon kromatografisi * (4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3 )

180 TL

Ç58

Yağ-gres (FTIR spektrometresi) * (ASTM D 7066-04)

450 TL

Ç146

Katı numunede toplam organik karbon (TOK)* (TS EN 15936)

200 TL

Ç147

Toplam halojenler * (atıkyağda)                                                 

500 TL

Ç171

Halojenler * (Cl-, Br-, F-; atıkyağda/parametre başına)

180 TL

Ç160

İyon seçici elektrot  ile Florür (F- ) Analizi *      (SM 4500-F C)

180 TL

Ç302

Katı örneklerde mineral yağ analizi (C10 – C40) * (EN 14039)

1000 TL

Ç303

Sıvı örneklerde mineral yağ analizi (ISO 9377-2)

900 TL

Ç349

Metal taraması (kantitatif analiz)

600 TL

Ç354

Toplam azot *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

480 TL

Ç355

Toplam fosfor *  (SM 4500-P J Persülfat Metodu)

210 TL

Ç356

Amonyum azotu * (SM 4500-NH3 H Akış Enjeksiyon)

350 TL

Ç357

Nitrat/nitrat azotu * (SM 4500-NO3- I kadmiyum indirgeme akış enjeksiyon metodu)

180 TL

Ç358

Fosfat/fosfat fosforu *  (SM 4500-P:G Akış Enjeksiyon)             

180 TL

Ç369

Serbest siyanür analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

200 TL

Ç369-1

Katılarda serbest siyanür analizi * (ISO 17380 Akış Enjeksiyon)

 320 TL

Ç370

Toplam siyanür analizi * (ISO 14403-1 Akış Enjeksiyon)

320 TL

Ç370-1

Katılarda toplam siyanür analizi * (ISO 17380 Akış Enjeksiyon)

320 TL

BS 6920-TEK SICAKLIKTA YAPILAN TESTLER

Ç394

Koku - Tat -BS 6920-2.2

1200 TL

Ç395

Renk - Bulanıklık -BS 6920-2.3

1000 TL

Ç396

Sucul mikroorganizma büyümesi -BS 6920-2.4

5750 TL

Ç397

Metal ekstraksiyonu- BS 6920-2.6

1.800 TL

Ç398

Migrasyon testi -TS EN 15768, BS EN 12873

7.000 TL

BS 6920-İKİ SICAKLIKTA YAPILAN TESTLER

Ç399

Koku-Tat -BS 6920-2.2

2.100 TL

Ç396

Sucul mikroorganizma büyümesi -BS 6920-2.4

5.750 TL

Ç400

Renk-Bulanıklık -BS 6920-2.3

1.700 TL

Ç401

Metal ekstraksiyonu- BS 6920-2.6

2.900 TL

Ç402

Migrasyon testi -TS EN 15768, BS EN 12873

6.875 TL

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç61

Balık biyodeneyi

300 TL

 
Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Hava Kirliliği ve Kontrolü Laboratuvarları

TS CEN/TS 15675 ve TS EN 15259 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. TS EN 14181 metodu ve

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Genel Koşullar: Kaynak sayısına bağlı olarak müşteriyle yapılacak görüşmeler sonucunda ölçüm ücretlerinde ayrıca fiyatlandırma yapılabilecektir.

EMİSYON ÖLÇÜMLERİ (emisyon kaynağı başına)

Ç53

Metal analizleri (parametre başına) ICP-MS* (EPA Metod 6020A 2007), ICP - OES (EPA  200.7)

 

180 TL

Ç57

İyon kromatografisi *(4110 B iyon kromatografi)

(parametre başına; SO42-, PO4, NO3-, Br, NO2-, Cl-, F,BrO3* )

180 TL

Ç64

Yanma gazları tayini (SO2,CO,O2,NOx) (TS ISO 7935*,TS ISO 12039*,EPA CTM 022*)

1000 TL

Ç65

Uçucu organikler tayini (VOC) (EPA 320*, EPA 18*, TS EN 13649* )                                  

 2400 TL

Ç66

Ağır metal örneklemesi (EPA 29*, EN 14385*)

 2000 TL

Ç67

Sabit kaynaklarda halojen örneklemesi (EPA 26*,EPA 26A*, ISO 15713*,TS EN 1911-1,2,3*)

 1500 TL

Ç68

Sabit kaynaklarda amonyak (NH3) tayini * (EPA CTM-022)

 1500 TL

Ç69

Sabit kaynaklarda SO2  ve H2SO4(SO3) tayini (EPA 8*)

1500 TL

Ç71

Toz (EPA 17*, EPA 5*, TS ISO 9096*, TS EN 13284-1*)                                                       

1800 TL

Ç74

Termik santral (Toz, yanma gazları, halojenler-kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*, EPA 26*, ISO 15713*)

6500 TL

Ç75

Toz veya gaz performans testi (kanal bazında)

(EPA 17*, TS ISO 7935*, TS ISO 12039*, EPA CTM 022*)

6500 TL

Ç76

Sabit kaynaklarda dioksin/furan kütle derişimlerinin örneklemesi  (TS EN 1948-1*)

5000 TL

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi * (TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) / Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)                                                                                                          

9200 TL

Ç151

Sabit kaynaklarda PAH örneklemesi (TS ISO 11338-1*)

4500 TL

Ç157

Toplam organik karbon (EPA 25A*, TS EN 12619*, TS EN 13526* )

2400 TL

Ç158

 

Deneme yakması ölçümleri

(TS ISO 7935*, TS ISO 12039*,  EPA CTM 022*,TS ISO 9096*, EPA 5*, TS ISO 11338-1*,          TS ISO 11338-2, EPA 29*, TS EN 1948-1,2,3*, EPA 6020A*, EPA 26*, EPA 25A*)

20000 TL

Ç166

Gemi ana makine veya jeneratörü emisyon ölçümü

6500 TL

Ç173

Koku emisyonu ölçümleri (EN 13725*)

2250 TL

Ç339

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kontrolü (EN 14790*, EN 14791*, EN 14792*, EN 15058*, TS EN 13284-1*, TS ISO 9096*, TS EN 12619*, TS EN 13526*, ISO 15713*, TS EN 1911*, TS ISO 10780*, EN 14789*)

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç333

Kütle bilançosu yöntemiyle uçucu organik bileşik emisyonları hesabı raporu hazırlanması 

8000 TL/tesis

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH analizi* (Poli Aromatik Hidrokarbonlar)

(ISO 11338-2) Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

3000 TL

Ç311

Sabit kaynaklarda formaldehit tayini (EPA 316*, EPA 323*)

1500 TL

Ç424

Sabit kaynaklara H2S ölçümü (EPA 11)

2500 TL

Ç428

Emisyon kapsamında örnekleme ve ölçüm (tesis başına)

1650 TL

İMİSYON (HAVA KALİTESİ) ÖLÇÜMLERİ (NOKTA) VE MODELLEME

Ç53

Çöken tozda ve PM10 içerisinde ağır metal analizleri (parametre başına)

(EPA 6020A*, EN 14902*, VDI 2267 Part-1, 15, 16*)

Metal Analizleri (parametre başına) ICP-MS*  (EPA Method 6020 B),ICP - OES (EN ISO 11885)

180 TL

Ç77

Partiküler madde (PM10) (TS ISO 10473* )

18500 TL/ay

Ç78

Kükürt dioksit (SO2) (TS ISO/FDIS 10498* )

18500 TL/ay

Ç79

Azot oksitler (NOX) (EN 14211)

18500 TL/ay

Ç80

Uçucu organikler (VOC) (EPA TO-1)

18500 TL/ay

Ç81

Karbon monoksit (CO) (TS 11959 ISO 4224* )

18500 TL/ay

Ç83

Ozon (O3) (EN 14625)

18500 TL/ay

Ç84

Baca gazı dağılım modellemesi (tesis başına)

5000 TL

Ç89

Çöken toz ölçümü (TS 2341*)

2000 TL

Ç99

PAH analizi

1700 TL

Ç174

PM10/PM2.5 örneklemesi (TS EN 12341*)

1400 TL/gün

Ç175

PAH örneklemesi (EPA TO-13A)

1400 TL/gün

Ç312

CALPUFF ile dağılım modellemesi (tesis başına)

7500 TL/parametre

Ç313

Baca dışı kaynaklı emisyonun kütlesel debisinin tespiti

600 TL/gün

İMİSYONLAR İÇİN PASİF ÖRNEKLEYİCİLER (1 NOKTA)

Ç90

Pasif örnekleyicilerle gazların (SO2, NO2,O3, HF, HCl, H2S, NH3) tayini (EN 13528-1,2,3*)

500 TL

Ç314

Pasif örnekleyicilerle BTEX tayini (EN 13528-1,2,3*)

900 TL

Ç413

Pasif örnekleyiciler ile uçucu organik bileşiklerin (VOC) ölçüm ve analizi (EN 13528- 1,2,3*), (örnekleyici (tüp+adsorban) + analiz fiyatı)

1500 TL

Ç416

Pasif örnekleyicilerde VOC analizi (EN 13528-1,2,3*)

1000 TL

 

GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE HARİTALAMA

Ç316

Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin tayini (TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*)

4000 TL/kaynak

Ç317

Sanayi tesislerinden kaynaklı ses güç seviyelerinin tayini

(TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

 

4000 TL/kaynak

Ç318

Sanayi tesisleri için Sound Plan programı ile akustik rapor hazırlanması

(TS ISO 9613-2*, TS EN ISO 3744*, TS EN ISO 3746*, TS ISO 8297*, TS ISO 1996-2*)

7500 TL/kaynak

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Katı ve Tehlikeli Atık Laboratuvarları

EK3 ANALİZLERİ

Ç331

İnceleme ve değerlendirme-EK3

Fiyat başvurunun/örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç350

Balık Biyodeneyi (ZSF)-EK3

600 TL

Ç351

GC-MS analizi (EPA 5021A)

1000 TL

Ç368

Toplam organik karbon (TOK)-EK3

200 TL

Ç389

Daphnia magna ile akut toksisite testi-EK3

1200 TL

Ç403

pH-EK3

90 TL

Ç404

Nem ve kuru madde-EK3

150 TL

Ç405

Yanma kaybı-EK3

150 TL

Ç406

PAH-EK3

1700 TL

Ç407

VOC-EK3

1700 TL

Ç408

Ftalat-EK3

1700 TL

Ç409

Formaldehit-EK3

750 TL

Ç410

XRD cihazı ile kimyasal ve mineralojik analiz-EK3

1500 TL

Ç418

Yarıuçucu organiklerin tespiti için GC-MS taraması-EK3

Fiyat başvurunun  incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç419

Yarıuçucu ve uçucuolmayan organikler için türevlendirme sonrası GC-MS taraması-EK3

Fiyat başvurunun  incelenmesinden sonra belirlenecektir

Ç420

Bilinmeyen madde analizleri (GC-MS, HR-GC, HR-LC vb. analiz sistemleri)

Fiyat başvurunun  incelenmesinden sonra belirlenecektir

Ç427

Plastik esaslı malzemeler için sucul ekotoksisite testi 

Fiyat başvurunun  incelenmesinden sonra belirlenecektir

PoliAromatik Hidrokarbonların Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler en az 100 gramlık cam ambalajlarda, sıvı numuneler en az 1 litrelik cam şişelerde gönderilmelidir. Işıktan etkilenen numuneler için koyu renkli ambalajlar kullanılmalıdır.

Ç99

Katı numunelerde (Arıtma Çamuru*, Toprak*, Sediment*, Atık*) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) analizi (EPA 3545A, EPA 3630C, EPA 8270E)

1700 TL

Ç100

Sıvı numunelerde (Su*, Atıksu*) Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar (PAH) analizi (EPA 3535A, EPA 8270E)

1700 TL

Ç334

Sabit kaynak emisyonlarında PAH analizi* (Poli Aromatik Hidrokarbonlar) (ISO 11338-2)

Kaynak başına (3 numune +1 şahit)

3000 TL

uçucu organik bileşikLERİN Analizleri

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr, sıvı numuneler 1000 mL cam kap içinde

Ç152

BTEX (Benzen, Toluen, Etilbenzen, pmo ksilen) analizi (EPA 5021A)

950 TL

Ç176

Suda trihalometan (THM) analizi (ISO 15680)

950 TL

Ç301

Suda benzen analizi (EPA 8015C)

250 TL

Ç336

Suda tetrakloreten ve trikloreten analizi (ISO 15680)

450 TL

Ç338

Uçucu organik bileşik analizleri (VOC) (Su örneklerinde ISO 15680)

1700 TL

Ç411

LC-MSMS ile Fenolik ve Flavonoid Bileşenlerin Analizi ( (+)-L-Allıın, 4 Hydroxybenzoıc Acıd, Apıgenın, Cafeıc Acıd, Cathechın, Chlorogenıc Acıd, Cınnamıc Acıd, Cyanıdın Chlorıde, Cyanın Chlorıde, Ellagıc Acıd, Ferulıc Acıd, Gallıc Acıd, Genıstısıe Acıd, Kaempherol, Luteolın, (Meta+ Para) Coumarıc Acıd 10-12, Narıngenın, Oxalıc Acıd, Pelargonıdın Hcl, Pelargonın Chlorıde, Quercetın 3 Beta D Glycosıde, Quercetın Dıhydrate, Rosmarınıc Acıd, Rutın, Salıcylıc Acıd, Sınapıc Acıd, Succınıc Acıd, Syrıngıc Acıd, T-3-Oh Cınnamıc Acıd, Tartarıc Acıd, Vanılıc Acıd)

 

1500 TL

Ç412

İçme Suyu Temin Edilen Suların Kalitesi ve Arıtılması Hakkındaki Yönetmelik EK1 Kapsamında Organik Kirleticilerin Analizi

(1,1-Dikloroetan, 1,2-Dikloroetan, Akrilamid, Trihalometanlar, Naftalin, Benzen, Diklorometan, Trikloroetilen, Tetrakloroetilen, Vinil klorür, Benzo(a)piren, Di (2-etilhekzil) fitalat (DEPH), 4-kloroanilin, Triklosan, 2,4-d izooktil ester, Alaklor, Aldrin, Asetoklor, Bromoksinil, Dieldrin, Diklobenil, Diklorvos, Dikofol, Diuron, Etilen tiyoüre (ETU), Fentiyon, Hekzaklorobenzen, Hekzaklorosiklohekzan, Heptaklor, Heptaklor epoksit, Kaptan, Karbendazin, Klorotalonil, Klordan, Klorpirifos, Linuron, Metolaklor, Parakuat, Paration, Parationmetil, Pendimetalin, Pentaklorobenzen, Pentaklorofenol, Permetrin, Sipermetrin, Terbutrin, Toplam DDT, Toplam Pestisit, Tribenuron metil, Trifluralin, Kloroasetik asit, Trikloroasetik asit, Dikloroasetik asit, Pebulate, Poliklorlobifeniller (PCB), Oktobromodifenil eter, Anatoksin, Silindrospermopsin, Mikrosistin–LR, Saksitoksin)

7000 TL

Ç425

Sularda Geosmin, 2-MIB  Analizi

750 TL

Ç426

Arıtma çamurunda NPE analizi

750 TL

POLİKLORLU BİFENİLLERİN (PCB), PESTİSİTLERİN VE POLİKLORLU TERFENİLLERİN (PCT) ANALİZLERİ

Numune şekli ve ambalaj: Katı numuneler 100 gr,  sıvı numuneler 250 ml  cam kap içinde

Ç155

PCB (atıkyağlarda poliklorlu bifeniller) analizi * (EN 12766)

1700 TL

Ç304

PCB analizi ( atık, toprak ve katılarda – ISO 10382 metodu)                  

1700 TL

Ç344

Su örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

1250 TL

Ç345

Katı örneklerinde pestisit analizi (organoklorlular EPA 3535A, EPA 8270D)

1250 TL

Ç352

Su örneklerinde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1700 TL

Ç353

Katı örneklerde pestisit taraması (150 pestisit) (LC-MS/MS & GC-MS/MS laboratuvar içi metot)

1700 TL

 

 

 

DİOKSİN/FURAN VE DİOKSİN-BENZERİ PCB'LERİN ANALİZLERİ

Ç119

Sabit kaynaklarda Dioksin /Furan analizi *

(TS EN 1948-3-2006 GC-HRMS Metodu) Kaynak Başına (3 numune +1 Şahit)

9200 TL

Ç308

Atık, Toprak, Çamur, Su ve Gıda örneklerinde Dioksin /Furan analizi

(EPA 1613 1994-10 GC-HRMS metodu) 

2250 TL

Ç359

LC-MSMS/GC-MSMS ile mikrokirletici, ilaç aktif madde ve endokrin bozucuların analizleri (Laboratuvar içi metot)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç360

Farklı mikrokirleticilerin analizleri

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç361

Farklı mikrokirleticilerin analizleri için yeni metot geliştirilmesi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç362

Dioksin benzeri PCBlerin analizi (gıda, toprak, çamur ve baca örneklerinde/GC-HRMS metodu)

2250 TL

Ç365

Su çerçeve direktifi kapsamında adı geçen tüm kirleticilerin analizi

(45 kirletici ve alt grupları dahil)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç366

Mikrokirletici (PAH, PCB, VOC, PCDD/F, pestisit vb.) analizleri için örnek hazırlama ve cihaz ile uygulama

(GC-MS, HPLC, GC-MSMS, LC-MSMS vb.) eğitimi

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 

 

 

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Deniz ve İç Sular Laboratuvarları

GEMİ KAZALARI VEYA GEMİLERİN SİNTİNESİNİ BOŞALTMASI SONUCU OLUŞAN DENİZ KİRLİLİĞİNİN KAYNAĞINI BULMAK ÜZERE YAPILAN PARMAK İZİ ANALİZİ İÇİN NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ

 • Test edilmesi istenen numuneler, en az üç farklı yerden (denizin kirletilmiş bölgesinden alınan kirli deniz suyu numunesi, kirlenen bölgenin çok uzağından (en az 1 deniz mili uzağından) alınan temiz deniz suyu numunesi ve denizi kirlettiği düşünülen her bir geminin sintinesinden vb. bölgesinden alınmak üzere) olmak üzere örnekleme yapılmalıdır.

 • Deniz suyu numuneleri temiz cam şişe veya cam kavanozlara en az 1 litre olacak şekilde alınmalıdır. Mümkünse koyu renk (amber) cam şişe kullanılmalıdır. (Plastik malzeme kullanılmamalıdır). Numune kapları temiz (hiç kullanılmamış) olmalıdır.

 • Parmak izi analizi yapılacak numuneler herhangi bir aktarma kabı kullanılmaksızın kaynağından doğrudan alınmalıdır.

 • Numunelerin alındığı şişelerin ağzı kendi kapaklarıyla sıkıca kapanmalıdır.

 • Numune şişelerinin üzeri numuneyi açıklayacak bilgilerin olduğu bir etiketle etiketlendirilmelidir.

 • Başvurularda olay kısaca özetlenmeli ve numunenin alındığı yerler ve geminin ismi vb. bilgiler yer almalıdır.

 • Alınan numuneler en kısa zamanda ( koruyucu kimyasal eklenmemiş örnekler için maksimum 1 gündür) analizin yapılması istenen laboratuvara gönderilmelidir.(Laboratuvara gönderilen numunelerin bozulmasını önlemek için koruyucu kimyasal ilavesi yapılacaktır. Zamanında gönderilmeyen numunelerde bozulmalar görülmekle birlikte numunelerin sonucu ile ilgili yorum yapılamamaktadır)

 • Numuneler serin yerde ve karanlıkta saklanmalıdır.

Yukarıdaki numune alma şartlarının sağlanmadığı durumlarda numuneler analiz edilmeyecektir.

BİYOLOJİK ANALİZLER

Ç122

Klorofil-a

400 TL

Ç123

Toksisite testi (Microtox yöntemi)

1400 TL

Ç417

Sularda pasif örnekleyici (SPMD) sistemiyle organik mikrokirleticilerin analiz ön işlemi (PAH, PCB)

1200 TL

FİZİKSEL ANALİZLER

Ç126

Sıcaklık

80 TL

Ç127

Tuzluluk (prob ile)

80 TL

Ç128

İletkenlik (prob ile)

80 TL

Ç129

Toplam çözünmüş madde (prob ile askıda katı madde)

145 TL

Ç130

Askıda katı madde

145 TL

KİMYASAL ANALİZLER

Ç131

pH

80 TL

Ç132

Çözünmüş oksijen (prob yöntemi)

80 TL

Ç133

Suda toplam petrol hidrokarbonları tayini (Florometrik)

1500 TL

Ç134

Sediman ve biotada toplam petrol hidrokarbonları tayini (Florometrik)

1600 TL

Ç135

Suda PAH bileşikleri (HPLC metodu)

1700 TL

Ç136

Sediman ve biotada PAH bileşikleri (HPLC metodu)

1700 TL

Ç141

Orto-fosfat

180 TL

Ç142

Toplam fosfor

 220 TL

Ç143

Silikat

 110 TL

Ç144

Sedimanda (karbon, hidrojen, azot)

500 TL

Ç167

Çözünmüş oksijen (Winkler yöntemi ile)

300 TL

Ç168

Parmak izi analizi

1500 TL

Ç327

Nitrat+Nitrit Azotu*

180 TL

Ç328

Oto analizör tekniğiyle Amonyum Azotu

350 TL

Ç329

Toplam organik karbon (TOC)

200 TL

Ç330

Parmak izi analizi (Gaz Kromotografik metot (GC) ,Sıvı kromotografik metot (HPLC), IR Spektrofotometrik metodu)

4500 TL

Ç346

Toplam azot

400 TL

Ç372

Tane boyu

300 TL

Ç373

Sediman örnekleme

600 TL

Ç374

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı

16000 TL

Ç392

Türkiye için Ulusal Sınır Bütçesinin Güncellenmesi için Ulusal Danışmanlık

40000 TL

 

 

 

DENİZ VE İÇ SULAR KAPSAMINDA VERİLEN DİĞER HİZMETLER

 

Ç4211

Gemi Kullanımı

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç422

Deney Havuzu Günlük Test Kullanım

1750 TL

Ç423

Oşinografik İzleme, Raporlama ve Danışmanlık Hizmeti

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Temiz Üretim Teknolojileri Laboratuvarı

Ç378

Enerji Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

Ç379

Su Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

Ç380

Temiz Üretim Etüdü

Tesiste yapılacak inceleme sonucunda fiyat belirlenecek.

Ç381

Atık yağlarda örnek hazırlama (EPA 5050)

   250 TL

Ç382

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi, yaş ölçüm numuneye bağlı olarak 10 nm - 3.5mm)

500 TL

Ç383

Mastersizer Lazer Tekniği ile tane boyut analizi , kuru ölçüm (Numuneye bağlı olarak 10nm - 3.5mm)

650 TL

Ç384

Üst ısıl değer tayini  (Atık Malzemede)

500 TL

Ç385

Elemental analiz (C,H,N,S Atık Malzemede)

850 TL

Ç386

Distilasyon (atık yağ ve solventlerde, fraksiyonlama, 1.5 L

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

Ç387

Atık ve plastik malzemelerde biyobozunurluk testi (ASTM 5338)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra  belirlenecektir.

Ç388

Toplam kükürt

750 TL

Ç393

TS EN 16056 standardına göre “Metallerin pasif korozyon davranışlarının değerlendirilmesi testi”

4500 TL

           
 

 

 

 

Su Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su tüketiminin olduğu ve atık su açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su tüketimi ve atık su oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık ve basınç vb. ölçümlerin yapılması,
 4. Prosesler bazında su kütle denkliğinin çıkarılması,
 5. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 6. Su tüketimini ve atık su oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 8. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Su Etüdü Raporunun hazırlanması

Enerji Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, enerji tüketiminin olduğu ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında enerji tüketimi ve emisyon/atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan baca gazı debisi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Prosesler bazında enerji denkliğinin çıkarılması,
 5. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 6. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,
 7. Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Enerji Etüdü Raporunun hazırlanması

Temiz Üretim Etüdünde izlenecek yöntem;

 1. Tesis ziyaret edilerek, su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketiminin olduğu ve atıksu/ katı atık ve emisyon açığa çıkan proseslerin belirlenmesi,
 2. Tesis yönetiminden proses bazında su, ham madde, kimyasal ve enerji tüketimi ve atıksu/katı atık ve emisyon/ atık ısı oluşumuna ilişkin verilerin temin edilmesi,
 3. Verisi olmayan ya da Temiz Üretim Ekibi tarafından gerekli görülen noktalardan debi, sıcaklık, basınç vb. ölçümlerin yapılması ve ayrıca enerji analizörü ile enerji tüketimlerinin izlenmesi
 4. Gerekli görülen noktalardan su ve atık su numuneleri alınarak, analizlerin yapılması,
 5. Prosesler bazında su, ham madde ve enerji denkliğinin çıkarılması,
 6. Enerji tüketimini ve atık gaz oluşumunu azaltmaya ya da atık ısının yeniden kullanılmasına yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 7. Su ve ham madde tüketimini ve atık su ve katı atık oluşumunu azaltmaya yönelik Temiz Üretim Olanaklarının tespit edilmesi,
 8. Ham madde ikamesi ya da endüstriyel simbiyoz olanaklarının araştırılması,
 9. Tespit edilen Temiz Üretim Olanakları için Ön Fizibilite Değerlendirme çalışmasının yapılması,

Yukarıda bahsi geçen adımların hepsini içerek şekilde Temiz Üretim Etüdü Raporunun hazırlanması

 

KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Numune şekli ve ambalaj: Çamurlar akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun numune kaplarında laboratuvara gönderilmelidir. Numune kapları kontamine olmamış ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır. Aynı numunede çok sayıda analiz yapılabileceğinden, numuneler gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile temasa geçilmelidir.

Ç322

Endüstriyel arıtma çamurlarının bertaraf/geri Kazanım Yöntemleri İçin Karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç323

Kentsel arıtma çamurlarının bertaraf/geri kazanım yöntemleri İçin karakterizasyon (numune başına)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç324

Evsel katı atıkların karakterizasyonu (dönem/bölge)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

Ç326

Ekstraksiyon, matriks hazırlama (GC, GC/MS, HPLC)

Fiyat başvurunun / örneğin incelenmesinden sonra belirlenecektir.

 
Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Karbon14 ile Yaş Tayini Analizleri Başvuru Şartları

Karbon14 ile Yaş Tayini Analizleri Başvuru Şartları

 • 2863 sayılı “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” (6. Ve 23.maddeleri) kapsamına giren kültür varlıklarının analizi için TÜBİTAK MAM tarafından aşağıdaki belirlenen koşullara uygun numune alma işlemleri Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne bağlı Müze ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nce yapılır.
 •  Numunenin hazırlanma ve gönderilme aşamalarında numunenin kirletilmesinden kesinlikle (pamuk parçaları, küflenme vb.) kaçınılmalıdır.
 • Eğer numune nemli ise oda şartlarında kurutulup daha sonra plastik poşete konulmalı ve poşet kapatılmalıdır. Nemli numune uzun süre plastik poşette kalırsa küflenmesine ve numunede kontaminasyona neden olur.
 • Numune organik bir malzeme ile kaplanmış ise İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı ile irtibata geçilmelidir.
 • Analize gönderilen örneklerin tamamı kullanılır.
 • Raporlama süresi 90 gündür. Özel örneklerde bu süre daha uzun olabilir.

Örnek Türü

Örneklerin İdeal Büyüklüğü 1

Kömürleşmiş Malzeme (Charcoal)

2-100 mg

Ağaç, Odun, Ahşap, vb. (Wood)

3-100 mg

Tohum (Seed)

3-100 mg

Deniz Kabukluları, Mercan ve CaCO3 (Shell, Coral, CaCO3)

5-100 mg

Kemik (Ultrafiltrasyon yöntemi ile)

1-4 gr

Deri

50-100 mg

Parşömen

50-100 mg

Kâğıt

3-100 mg

Tekstil

10-100 mg

Diş

1-3 adet

Polen (çıkartılmış, kuru)

5-20 mg

Çömlek Parçaları (organik kalıntı)

10-20 mg

Boynuz

1-4gr

Diğer örnek türleri

Sorunuz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Belirtilen miktarlardan daha az numune varsa İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcılığı ile irtibata geçilmelidir.

 

Bilgi İçin

E-posta: yerdeniz.analiz@tubitak.gov.tr

Tel        : 0262 677 21 94

Aktif Tektonik Laboratuvarı

Y1

Gravite Ölçümleri (en az 20 adet nokta)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y2

Sismik yansıma veri toplama ve değerlendirme

(en az 1km uzunluğunda hat)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 196 kanallı ölçüm alabilme, vibro ve buffalo kaynak kapasitesi bulunmaktadır.

Y3

Aktif Çok Kanallı 1 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (MASW)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y4

Pasif Çok Kanallı 2 boyutlu Yüzey Dalgası Ölçümleri (SPAC, FK)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y5

Mikrotremor H/V Ölçümleri (en az 5 adet ölçüm)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y9

Manyetik Gradiyometri Ölçümleri

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y10

Sürekli veya Geçici GPS Konum Belirleme Ölçümleri

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y11

Bir günlük 30 sn. örneklemeli sürekli GPS verisi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y12

Bir günlük  1 sn.  örneklemeli  sürekli GPS verisi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y15

Manyetotellürik Ölçümler, nokta başına

(veri işlem ve değerlendirme hariç)

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y16

Mobilizasyon/ Demobilizasyon Bedeli-100 km ve üzeri mesafeler için

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Y17

Sismik yansıma çalışması mobilizasyon ve demobilizasyon

 

Y18

MAM haricindeki kurum ve kuruluşların önceden toplamış olduğu sismik yansıma verilerinin işlenmesi

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.

Ams (Hızlandırılmış Kütle Spektroskopisi) Laboratuvarı

Y13

Karbon14 ile Yaş tayini analizleri

 

Y13-1

Kömürleşmiş malzeme, ağaç, odun, ahşap, tohum , tahıl, deniz kabukluları, yumuşakçalar, mercan ve karbonat türleri, kâğıt, polen (özütlenmiş ve kuru),

5.500 TL

Y13-2

Kemik

6.000 TL

Y13-4

Toprak, sediman, torf

6.000 TL

Y13-5

Diğer örnek türleri

Örnek incelendikten sonra fiyat belirlenmektedir.

Y19

Hazır grafitte Karbon 14 Ölçümü

1.000 TL

Y20

Organik çözücüler ile sokslette yıkama

1.100 TL

Y21

Toprakta kömürleşmiş malzeme tarama (her 0-1kg için)

1.100 TL

Y22

Ön işlemi tamamlanmış ve tartılmış örnekten AMS ölçümüne uygun grafit üretme

500 TL

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Y14

Danışmanlık hizmetleri ön görüşme  sonrasında verilir.

Çalışmanın kapsamına göre fiyat belirlenir.

 

 

 

 

Yıl içerisinde test/analiz maliyetlerin değişmesi halinde, MAM tarafından herhangi bir yayın yapılmaksızın fiyatlar değiştirilebilir. Fiyatlara KDV dahil değildir.